RAE Jun 2016

Tarikh exam          : RAE 16-13 : 16/6/2016 (Khamis)  2.00 PM

Buka Permohonan  : 20/4/2016 (Rabu)
Tutup Permohonan : 19/5/2016 (Khamis)

Permohonan melalui secara on line mcmc.gov.my